Balíček kvalifikací v oblasti auditů a BOZP

Jedná se o projekt vytvořený na základě analýz prostřednictvím renomovaných firem, které se pohybují již dlouho na trhu práce v oblasti vzdělávání a interních auditů BOZP. Z provedených analýz vyplynulo, že okruh takto vzdělaných osob je firmami, nejen ve Středočeském kraji, ale v rámci celé ČR, velmi poptáván. Na trhu práce jsou ovšem možnosti vzdělávání osob v oblasti interních auditů BOZP velmi omezeny a potřebné metodiky ve své podstatě zcela chybí. Z toho důvodu přichází naše společnost s nabídkou projektu, který se ubírá právě tímto směrem. Jedná se o projekt, který je spolufinancován EU formou Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Účast na tomto kurzu umožní účastníkům, mimo jiného, kvalitní a rozsáhlé vzdělání v oblasti auditů BOZP a tím jim otevře cestu na trh práce, kde jsou potenciální zaměstnanci v tomto oboru velmi žádáni.
Popis projektu
Jedná se o projekt, který je směřován do Středočeského kraje pod názvem Balíček kvalifikací v oblasti auditů a BOZP, pod reg.č. CZ.1.07/3.2.11/03.0025. Termín realizace projektu je od ledna 2014 do prosince 2014.
Vzhledem ke skutečnosti, že kurzy a potřebné metodiky, které by připravovaly účastníky pro získání profesní kvalifikace Auditor systémů řízení, Manažer BOZP a Technik BOZP, nejsou v současné době ve Středočeském kraji nabízeny v dostatečné míře, je projekt zaměřen na vytvoření vzdělávacích modulů pro další vzdělávání dospělých v provázanosti s potřebami trhu práce právě pro oblasti kvalifikace Auditor systémů řízení, Manažer BOZP a Technik BOZP. Vzdělávací moduly budou vytvořeny na základě interní analýzy potřeb trhu práce a požadavků kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací. V rámci projektu budou vytvořeny vzdělávací metodiky pro dílčí kvalifikace Auditor systému řízení /62-004-T/, Manažer BOZP /39-005-T/ a Technik BOZP /39-004-M/. Po vytvoření potřebných materiálů budou všechny tyto moduly pilotně ověřeny. Proběhne školení lektorů, kteří budou vzdělávat účastníky cílové skupiny v jednotlivých kurzech, a poté pilotní kurzy k vytvořeným modulům. Jejich absolventi následně projdou zkouškami dle zákona č. 179/2006 Sb., po jejichž absolvování významně vzroste možnost uplatnění těchto účastníků na trhu práce. Na závěr projektu dojde k evaluaci modulů.
Klíčové aktivity projektu
Projekt bude rozdělen do tří klíčových aktivit.
V první klíčové aktivitě půjde o vytvoření vzdělávacích modulů, metodik, vstupních testů. Vytváření metodik bude probíhat v období leden – červenec 2014.
  • Tyto moduly budou vytvořeny pro následující profesní kvalifikace:
  • Auditor systému řízení /62-004-T/
  • Manažer BOZP /39-005-T/
  • Technik BOZP /39-004-M/
Vzdělávací moduly budou vytvořeny na míru cílové skupině projektu a potřebám trhu práce, které byly specifikovány v průběhu konzultací v rámci přípravné fáze projektu. Cílem vzdělávacích modulů je připravit účastníky kurzu na zkoušku před autorizovanou osobou dle hodnotících standardů NSK a k následnému získání Osvědčení o profesní kvalifikaci.
Druhá klíčová aktivita se bude týkat již samotného vzdělávání lektorů pro následné proškolování účastníků. Cílem druhé klíčové aktivity je příprava lektorů pro realizaci třetí klíčové aktivity – proškolení účastníků kurzů. V rámci této aktivity dojde k seznámení lektorů s vzdělávacími moduly a důkladnému proškolení lektorů, kteří budou následně schopni proškolit ostatní účastníky dle platných standardů. Všichni lektoři, kteří úspěšně absolvují klíčovou aktivitu č. 2, což prokážou ústní zkouškou, obdrží veškeré potřebné metodické materiály pro následné vzdělávání dalších účastníků. Tato aktivita bude probíhat od července do září 2014.
Název třetí klíčové aktivity – Pilotní ověření vzdělávacích modulů, vykonání zkoušek, evaluace vzdělávacích modulů, již napovídá, že půjde o přípravu účastníků kurzů k samotné zkoušce před autorizovanou osobou. Třetí klíčová aktivita se bude týkat celkem 30 účastníků, kteří projdou připravovanými moduly. Tato aktivita se dělí na následující tři fáze a bude probíhat od července do prosince 2014
  • 1. Rozčlenění účastníků do jednotlivých vzdělávacích modulů - První fáze probíhá od července do září 2014 (3 měsíce)
  • 2. Pilotní ověření jednotlivých vzdělávacích modulů včetně zkoušek - Druhá fáze probíhá od září do listopadu 2014 (3měsíce)
  • 3. Evaluace vzdělávacích modulů - Třetí fáze probíhá od listopadu do prosince 2014 (2 měsíce)
Logo projektu